Pirkimo taisyklės

Šios Prekių pirkimo-pardavimo internetu Elektroninėje parduotuvėje adresu www.coat4pro.com taisyklės (toliau – „Taisyklės“), kartu su jose nurodytais dokumentais, reglamentuoja sąlygas, kuriomis Pirkėjas iš Pardavėjo gali internetu įsigyti Elektroninėje parduotuvėje parduodamas Prekes. Šių Taisyklių neatskiriama dalimi yra Privatumo politika, kurioje Pardavėjas aptaria asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Bet kuris asmuo savo asmens duomenis Pardavėjui turi pateikti tik tuo atveju, jei visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

 • Bendrosios nuostatos ir naudojamos sąvokos
  1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
   1. Elektroninė parduotuvė – vieta, kur vykdomas Prekių pirkimas internetu, jas išsirenkant bei užsakant adresu www.coat4pro.com.
   2. Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo internetu Elektroninėje parduotuvėje adresu www.coat4pro.com taisyklės.
   3. Pardavėjas – Pardavėjas yra UAB „Sanleda“, juridinio asmens kodas: 303204751, adresas korespondencijai: Ąžuolyno g. 7, Vilnius, PVM mokėtojo kodas  LT100008236010. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.
   4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo; 2) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
   5. Pirkėjas / Vartotojas – fizinis asmuo su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Jeigu konkrečiu atveju Taisyklėse pateikiama nuoroda į Pirkėją/Vartotoją, tai atitinkama Taisyklių sąlyga (nepriklausomai ar ji nustato teisę ar pareigą) taikoma tik Pirkėjo/Vartotojo atžvilgiu ir Pirkėjui / Verslininkui yra netaikoma.
   6. Pirkėjas / Verslininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo laikomas verslininku visais atvejais. Prekių pirkimo PVM atskaitantis fizinis asmuo taip pat laikomas verslininku neatsižvelgiant į Prekių panaudojimo tikslus.
   7. Sutartis – šių Taisyklių pagrindu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje užsakytų Prekių pirkimo pardavimo sutartis.
   8. Užsakymas – Taisyklėse nustatyta tvarka išreikšta Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas Prekes bei už jas sumokėti užsakyme nurodytą kainą.
   9. Siunta – Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos Prekės.
   10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu-duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
   11. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas sukuriant jo duomenis (įskaitant Asmeninius duomenis) ir užsakymų istoriją sauganti vieta.
   12. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. 
 1. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo Elektroninėje parduotuvėje.
 2. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas gerai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas. Pirkėjas, patvirtindamas, kad Taisyklių sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos, tuo pačiu patvirtina, kad turi reikiamą veiksnumą ir turi teisę registruotis ir pirkti Prekes internetu. 
 3. Siūlome Pirkėjams išsisaugoti šias Taisykles ateičiai.
 4. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos jose nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame dar kartą peržiūrėti Taisykles tam, kad būtumėte įsitikinę, jog esate susipažinę ir suprantate, kokiomis sąlygomis darote konkretų užsakymą.
 5. Pirkėjui rekomenduojame dėl visų iškilusių klausimų išsiaiškinimui susisiekti su Pardavėju jo nurodytais kontaktiniais adresais.
 • Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  1. Pirkimo-pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje pasirenka norimas įsigyti Prekes, įveda visus Pardavėjo prašomus Sutarties sudarymui reikalingus duomenis, pasirenka Prekių pristatymo būdą bei nustatyta tvarka patvirtinęs, kad Taisyklių bei Privatumo politikos sąlygos jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
  2. Mygtuko „Patvirtinti užsakymą“ paspaudimas tuo pačiu reiškia Pirkėjo įsipareigojimą sumokėti Pardavėjui užsakytų Prekių kainą.
  3. Vieno Užsakymo Elektroninėje parduotuvėje suma negali būti mažesnė kaip 19,99 Eur, neįskaičiuojant pristatymo kainos.
  4. Gavęs Užsakymą Pardavėjas Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu pašto adresu išsiunčia patvirtinimą apie Užsakymo gavimą.
  5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakymo gavimo arba b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui papildomai prašomos informacijos arba c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
  6. Jeigu dėl techninės klaidos arba dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, arba Prekė nebėra parduodama, Pardavėjas neturi galimybės Užsakytos Prekės parduoti, Pardavėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos Pirkėjui jo pateiktu elektroninio pašto adresu išsiunčia pranešimą, kad Užsakymas nepatvirtintas ir kad jis nebus vykdomas. Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, arba nesant galimybės pasiūlyti kiti sprendimo nei pinigų grąžinimas, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins Pirkėjui sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.
 • Apmokėjimo už Prekes tvarka ir terminai
  1. Užsakymą Pirkėjas gali apmokėti Elektroninėje parduotuvėje siūlomais atsiskaitymo būdais: E-bankininkyste (Paysera); banko pavedimu Pardavėjo nurodytais rekvizitais; grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele kurjeriui pristačius Siuntą.
  2. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu jam bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra išsiunčiama ne vėliau kaip per 5-10 (penkias – dešimt) darbo dienų nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes.
  3. Prekių kainos, nurodytos Elektroninėje parduotuvėje, galioja tik perkant šias Prekes Elektroninėje parduotuvėje. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.
  4. Prekių kainos, pristatymo išlaidų dydis gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
  5. Prekių kainos neapima Užsakymo pristatymo išlaidų. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai nurodomi formuojant Užsakymą, prieš jį patvirtinant ir priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
  6. Pasirinkęs atsiskaitymą per e-bankininkystę ar banko pavedimu, Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti Užsakymą.
 • Prekių pristatymas
  1. Užsakydamas Prekes, Pirkėjas privalo pasirinkti vieną Pardavėjo siūlomų Prekių pristatymo būdų. Prekės paprastai pristatomos per 1–2 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo. Užsisakius Prekes iki 14.00 valandos jas Pardavėjas dažniausiai išsiunčia tą pačią darbo dieną arba artimiausią darbo dieną, jeigu Užsakymas apmokėtas savaitgalį ar švenčių dienomis. 
  2. Pirkėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakant Prekes, Prekių aprašymuose ir Prekių krepšelyje nurodomi tik preliminarūs Prekių pristatymo terminai.
  3. Pirkėjas Užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos.
  4. Į Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą įeina tik Prekių pristatymo paslauga. Pirkėjas turi pasirūpinti saugia (vairuotojui, Pirkėjui, Siuntai, transportui) Siuntos pristatymo vieta.
  5. Jei užsakytų Prekių Siuntos svoris ir dydis viršija Siuntų pristatymo paslaugų tiekėjų nurodytus maksimalius dydžius, pristatymo terminas, kaina ir būdas su Pirkėju derinamas individualiai. Prekių iškrovimo, užnešimo paslaugos turi būti užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes, šias paslaugas apmoka Pirkėjas. 
  6. Su Pirkėju suderinti Prekių pateikimo terminai ir kitos individualios Užsakymo sąlygos nurodomos Užsakymo patvirtinime.
  7. Jei Pardavėjas nepristato Prekių Užsakymo patvirtinime nurodytais terminais ir Šalys nesuderina papildomo termino Prekių pristatymui, Pirkėjas apie tai informuodamas Pardavėją raštu, gali atsisakyti Prekių ar Sutarties. Šiuo atveju Pirkėjo sumokėtas sumas Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie Prekių ar Sutarties atsisakymą gavimo dienos. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu dėl to Pirkėjas nepatiria jokių kitų išlaidų.
  8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  9. Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu ir (arba) skirtingomis Siuntomis. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas. 
  10. Pirkėjui neatsiėmus Prekių, įskaitant tuos atvejus, kai Prekių Pirkėjas nepriima Pardavėjui jas pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas:
   1. tuo atveju, kai Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes, įskaitant jų pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei su Pirkėju susisiekti nepavyksta ar jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, ir Prekių pristatymo išlaidas;
   2. jei Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Prekes arba pasirinko atsiskaitymą kurjeriui pristatymo metu, tačiau už Prekes neatsiskaito, Pardavėjas Prekių Pirkėjui neperduoda ir Užsakymą anuliuoja Užsakyme nurodytais rekvizitais apie tai informuodamas Pirkėją.
  11. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti Siuntos ir Prekės būklę (Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją) bei pasirašyti Siuntos / Prekių perdavimo-priėmimo dokumentą ir/ar Prekės pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugas teikiančio asmens pateiktame duomenų kaupiklyje. Nustatęs Siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
  12. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje Siuntos pakuotėje, jei neįrodoma priešingai. 
  13. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 4.11-4.12 punktuose nurodytų veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus buvo galima nustatyti Prekių apžiūros metu.
 • Prekių grąžinimas, keitimas, Sutarties atsisakymas
  1. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Taisyklėse Prekės grąžinimui numatytas terminas.
  2. Jei Pirkėjui vietoje jo Užsakytų Prekių buvo pristatytos kitos Prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu  sales@coat4pro.com arba eshop@coat4pro.com . Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias Prekes ir jas pakeisti tinkamomis Prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi Užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pirkėjas faktiškai Pardavėjui grąžina Užsakymo sąlygų neatitinkančias Prekes.
  3. Pirkėjas / Vartotojas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo jam dienos pareikalauti pakeisti įsigytas Prekes kitomis Prekėmis, jeigu grąžinamų Prekių būklė atitinka Taisyklių 5.10 punkto reikalavimų. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas paštu  sales@coat4pro.com arba eshop@coat4pro.com
  4. Prekės Pirkėjui / Vartotojui, jeigu grąžinamų Prekių būklė atitinka Taisyklių 5.10 punkto reikalavimus ir Prekės yra tinkamos kokybės, keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, LR civiliniu kodeksu ir šiomis Taisyklėmis.
  5. Pirkėjas / Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos, užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba apie tai aiškiai, konkrečiai, pranešdamas Pardavėjui el. paštu sales@coat4pro.com arba eshop@coat4pro.com , arba atšaukdamas Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, jei tokia galimybė suteikiama. Pirkėjas/Vartotojas neturi teisės atsisakyti Sutarties, sudarius vieną iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnyje numatytų sutarčių, taip pat jeigu buvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas. 
  6. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties ir grąžinti, arba pakeisti kokybiškas Prekes taikoma tik Pirkėjui/Vartotojui ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 2 dalyje. 
  7. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti Prekes (ar atsisakyti Sutarties) pateikimo dienos grąžina Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. 
  8. Pirkėjui atsisakius Sutarties ir grąžinus Prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, esant Taisyklių 5.10 punkte nurodytoms aplinkybėms, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą.  Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos už šias Prekes grąžinamos, jeigu grąžinamai daliai Prekių pristatymo mokestis buvo taikomas. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 5.12 punkto nuostatos.
  9. Taisyklių numatytais atvejais grąžindamas Prekes Pardavėjui Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neturi pareigos grąžinti pinigų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu.
  10. Pirkėjo grąžinama Prekė ar jos pakuotė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistas įpakavimas, etiketės ir kt.), taip pat Prekė turi būti nenaudota, tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcijomis bei garantiniais dokumentais jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Visos grąžinamos Prekės turi būti su tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. yra sugadinta, Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.). Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą arba jo pretenzijos netenkinimą, jei Prekė ar jos pakuotė neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų.
  11. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 5.10 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui. Pretenzijos dėl netinkamos Prekių kokybės yra netenkinamos, jei Prekės buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  12. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
  13. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas verslininkui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Grąžinamos sumos grynaisiais neišmokamos.
  14. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų ar dalies jų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui. 
  15. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:
   1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
   2. išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
   3. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
   4. Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 5.12 punktu.
  16. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Taisyklės nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui (jų neapriboja). 
 • Nuosavybės į Prekes perėjimo momentas, atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika
  1. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai už Prekes atsiskaitoma ir Prekės faktiškai perduodamos Pirkėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris Prekes priima Pirkėjo nurodytu adresu.
  2. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. 
  3. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui. 
 • Prekių kokybė ir garantija
  1. Prekės pakuotė gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama atvaizduose, esančiuose Elektroninėje parduotuvėje. Prekės pakuotės pasikeitimas, nekeičia Elektroninėje parduotuvėje nurodomos Prekės ir (ar) jos savybių, ir (ar) funkcijų. 
  2. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaityti Prekės naudojimo instrukciją, jei tokia yra.
  3. Nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  4. Teikdamas pretenziją Pardavėjui dėl Prekių kokybės, Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija (Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną savo teisių gynimo būdą): a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; b) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke; c) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą, jei Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir nutraukiant Sutartį, kai prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes,  įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.
  5. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas apie priimtą sprendimą ir ketinamus atlikti veiksmus pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.
  6. Tais atvejais, kai teisės aktais Prekėms nustato tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  7. Pardavėjo teikiama Prekės kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų / Vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems suteikia teisės aktai. Taisyklių nuostatas papildo Elektroninėje parduotuvėje pateiktos Grąžinimo sąlygos ir garantija.
 • Pirkėjo pareigos
  1. Pirkėjas įsipareigoja Užsakymo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus Užsakymo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė, susipažinti su Prekės naudojimo instrukcija.
  5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Pardavėjo pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
  2. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.
 • Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už Užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Elektroninės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.
  3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje  įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip tiesioginė šių Taisyklių pažeidimo pasekmė.
  7. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai
  1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl force majeure (nenumatytų) aplinkybių.
  2. Tuo atveju, jeigu įvyksta force majeure, kurios daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui: a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure aplinkybių trukmei. Jeigu force majeure aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po force majeure aplinkybių pabaigos.
 • Informacijos siuntimas
  1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo paskyroje, užklausoje ar Užsakyme pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir paklausimus dėl šių Taisyklių pateikia Pardavėjui el. paštu sales@coat4pro.com arba eshop@coat4pro.com, tel. pasiteiravimui +370 655 87749.
 • Asmens duomenų tvarkymas
  1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
 • Baigiamosios nuostatos
  1. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.
  2. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles.
  3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  5. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  6. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, pirmiausiai sprendžiamas derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo/Verslininko galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo registruotos buveinės adresą (Vilniuje). Nepavykus susitarti, ginčas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo/Vartotojo galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Pardavėjo ir Pirkėjo/Vartotojo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Prašymus ar skundus dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Atnaujinta 2023-05-04